Szanowni Klienci,

W związku z wejściem w życie od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej również: RODO, Rozporządzenie), przesyłamy Państwu niniejsze informacje:

Administratorem Państwa danych osobowych jest GRUPA BK Sp. z o.o. 16-400 SUWAŁKI, ul. Wesoła 57, tel. +48 795 445 595, biuro@grupabk.pl.
Dane będą przetwarzane w celu realizacji zamówień i wynikających z nich rozliczeń, dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz działań marketingowych.

Podstawą prawną do przetwarzania danych jest realizacja zamówienia (art. 6 ust 1 pkt b Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej RODO), realizacji obowiązków prawnych wynikających z przepisów rachunkowo-podatkowych (art. 6 ust 1 pkt c RODO) oraz realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, tj. dochodzenia roszczeń oraz realizacji działań marketingowych (art. 6 ust 1 pkt f RODO).

Podanie danych jest warunkiem zawarcia zamówienia (umowy), a ich niepodanie uniemożliwi jej zawarcie.

Dane będą przechowywane przez okres wymagany właściwymi przepisami prawa (np. przepisami rozliczeniowo podatkowymi) oraz przedawnienia ewentualnych roszczeń.

W stosownych przypadkach odbiorcami danych mogą być biura rachunkowe, banki, urzędy państwowe, firmy kurierskie działające na zlecenie administratora.

Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia.

Przetwarzane kategorie danych osobowych to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od Państwa lub dane osobowe, które zostały zebrane ze źródeł publicznie dostępnych (www), w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, nazwa firmy, stanowisko, adres do korespondencji. W przypadku przedsiębiorców jest to dodatkowo NIP, adres siedziby, nr rachunku bankowego.

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach:
- zachowania lub nawiązania relacji biznesowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
- prowadzenia przez Nas marketingu bezpośredniego (na podstawie art. 6 ust.1 pkt a RODO),
- realizacji łączących Nas umów oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług w tym wysyłki korespondencji
- realizacji Naszych obowiązków przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych

Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych, w tym w celach marketingowych, oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora.

Z pozdrawieniami
GRUPA BK
www.grupabk.pl